FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 24 Mart 2016 tarihinde mecliste kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yine 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları Siciline yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esaslarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak adına Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

Kanun, yönetmelik ve ek düzenlemelere uyum süreci kapsamında FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsemekte,  işlenen/işlenecek kişisel verinin, gerekli idari ve teknik tedbirlerle korunmasını sağlamak üzere kanunda belirlenen usul ve esaslara uygun planlamalar yapmaktadır..

Uyum sürecinin ilk aşaması, verilerin gizliliğinin referansı olacak olan aydınlatma yükümlülüğünün veri sorumlusunca yerine getirilmesidir.

A.)Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için bulunması gereke asgari unsurlar belirlenmiştir. Bu kapsamda;

MADDE 4 – (1) Kanunun 10 uncu maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki konuları içermesi gerekmektedir:

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d) İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları. Şeklindedir.

Ayrıca Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ in 5. maddesinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin ilgilinin talebine bağlı olmadığı, yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatının ise veri sorumlusuna ait olduğu açıkça belirtilmiştir.

B.) Bu doğrultuda;  kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilke ve şartları, veri sorumlusunun tanımı ve kim olduğu kişisel verisi işlenen veri sahiplerinin kim/kimler olduğu, veri sorumlusu tarafından  kişisel veri kategorisine göre kayıt altına alınan, işlenen kişisel veriler,  kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işleme amacı ve gereklilikleri verilerin 3. Kişilere aktarımı,  verilerin saklanma ve imhasına yönelik planlamalar, aşağıda tarafınıza sunulmuştur.         

B.1.) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

Kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4.maddesi’ nde yazılı ilkeler gereği tarafımızca usulüne uygun olarak işlenmektedir.

 1. Temel İlkeler;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesinde ilgili mevzuata ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder, kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işler, veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate alır ve verisi işlenen kişi/kişi gruplarının menfaatlerini gözetir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma; İşlenen kişisel verilerinizin yasaya uygun olarak hareket etme şartı ile güncel olup olmadığı veri sorumlusu tarafından teyit edilir/edilebilir. Kurulan ticari ilişki veya iş ilişkisi kapsamında esaslı çabamız, kurulu ilişkinin devamının sağlanabilmesi ve gerektiğinde tarafınızca bu verilerin değiştirilebilmesidir.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5.ve 6. maddesinde belirtilen hukuki gerekçelere dayalı olarak işlenmektedir.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından açık ve meşru amaçlarla işlenmekte olup, belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacaktır.
 •  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme; Elde edilen, kaydedilen kişisel verileriniz verilerin kaydedilme amacının ortadan kalkması halinde verinin niteliğine uygun olarak, veri sorumlusu şirket tarafından belirlenen imha politikası kapsamında silinir ve/veya yok edilir.

 1. Verilerin İşlenme Şartları;

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemezler. Bu nedenle kanunlarda açık rıza olmaksızın kişisel verilerin işlenebilme gerekçeleri sınırlı olarak düzenlenmiştir. Bu gerekçelerden birinin bulunmaması halinde kişisel verinin veri sorumlusunca işlenmesi mümkün değildir. FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.adına işlenen kişisel veriler de aşağıda belirtilen sınırlı düzenlemeler kapsamında tarafımızca kaydedilmektedir. Düzenleme kapsamında bu gerekçeler; Veri İşlemenin,

(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şeklindedir.

B.2.) VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır.

Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin bünyesinde doğmaktadır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından da her hangi bir ayrım gözetilmemektedir.

Türkiye’ de kurulu olan FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ilgili tanım kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma metnini tarafınıza veri işleme planlaması ve bilgilendirmesi kapsamında düzenlemektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz şirket tarafından açık rıza olmaksızın hukuka aykırı olarak işlenmeyecek olup 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ un 5. ve 6. maddesine göre, amaçları ile sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olarak işlenecektir.

B.3) KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN VERİ SAHİPLERİ

FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından  verileri kaydedilen kişi grupları aşağıda listelenmiştir. Bu anlamda yeni bir ihtiyaç doğması ve ihtiyaç formunun değişmesi halinde bu kişi gruplarında bir takım değişiklikler olabilecektir. Bu yeni durumda ayrıca tarafınıza bilgilendirme/aydınlatma yapılacaktır.

Sözleşmeli Personel( Çalışan) : Şirket ile iş ilişkisi mevcut olan kişileri ifade etmektedir.

Hizmet ve Mal Tedarikçisi : Şirketin sektörel faaliyetleri kapsamında ticari sözleşme kurduğu, destek aldığı, alım/satım ilişkileri geliştirdiği kişi/kişi gruplarını ifade eder.

Ürün ve hizmet alıcısı: Şirketin ticari politikaları kapsamında ticari ilişki kurduğu  kişi veya kişi gruplarını ifade eder.

Potansiyel Ürün ve hizmet alıcısı:  Şirketin ticari politikaları kapsamında ticari ilişki kurabileceği kişi veya kişi gruplarını ifade eder.

Lojistik Hizmet Sağlayıcısı: Şirketin ürün alım ve satımlarında nakliye işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacı ile ilişki kurduğu kişi/kişi grubunu ifade eder.

Ziyaretçi: Şirket ile iş veya ticaret hukuku kapsamında mevcut sözleşmesi bulunan/bulunmayan,  şirket alanlarında söz konusu şirket girişinden geçen tüm kişi ve kişileri kapsamaktadır.

Tedarikçi çalışanı : Şirket ile kurulu her hangi bir ilişkisi bulunmamakla birlikte ticari ilişkinin tarafı olmayan fakat kurulu ticari ilişkinin dolaylı olarak bir parçası olan kişileri ifade eder.

Diğer(noter)           :Şirketin vergi, resim harç gibi yatırması gereken tutarlar ile ilgili veya mesleki bilgi gerektiren bizzat noter tarafından yapılması gereken işleri yapan kişiyi ifade eder. 

Destek Hizmet Alınan : Mesleki tecrübeyi gerekli kılan durumlarda ilgili meslek erbabı (avukat, müşavir gibi) olan kişiyi ifade eder.

Üye/Kullanıcı                :  FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait www.foursgold.com    adresinden ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, üyelikleri onaylanarak üyeliği kabul edilen (alışveriş yapan veya yapmayan) her gerçek kişiyi ifade eder.

Üye olmaksızın alışveriş yapan kullanıcı : FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne  ait www.foursgold.com  adresinden ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen üye olmaksızın alışveriş yapan her gerçek kişiyi ifade der.

Ziyaretçi                        : FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait www.foursgold.com  adresini üye olmaksızın veya alışveriş yapmaksızın siteyi ziyaret eden  her gerçek kişiyi ifade eder.

B.4.)VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİNE GÖRE KAYIT ALTINA ALINAN, İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Tanım olarak kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

İlgili kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, kişisel verilerin işlenmesi ise; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının  engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Veri sorumlusu olarak tarafımızca işlenen/işlenecek veriler kategorik olarak ayrıntılarıyla aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Veri Kategorisi

Veri İşlemenin Hukuki Gerekçesi

Kimlik Bilgileri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,   www.foursgold.com  web sitesinden yapılan alışverişler sonrasında vergi ile ilgili yükümlülüklerin yerine gitirilmesi amacı ile 5000 TL'nin üzerindeki düzenlenecek faturalarda bu verinin bulunmasının zorunlu olması

İletişim

Bilgileri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  www.foursgold.com  web sitesine bağlı ticari elektronik ileti onayına rıza gösterenleri  reklam, kampanya, promosyonlardan haberdar edebilmek,  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Görsel Kayıt Bilgileri, Fiziksel Mekan Güvenliği

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Özlük Bilgileri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Müşteri İşlem

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.,  

Finans Bilgileri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. www.foursgold.com  adresinden yapılan alışverişin bedelinin havale veya EFT yolu ile ödenmesine bağlı olarak sözleşmenin taraflarına ve sözleşme dışı 3.kişiye ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Mesleki Deneyim  Bilgileri

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Lokasyon

Bir sözleşmenin kurulması ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve  www.foursgold.com  web sitesine üyelik işlemlerinin tamamlanması veya üye olmaksızın yapılan işlemler ile sitenin ziyaret edilmesi durumlarında; ticari faaliyet kapsamında bölgesel olarak istatiksel değerlendirmeler yapabilmek, daha iyi bir deneyim sunabilmek, şirketin ticari iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmek, faaliyet süreçlerinin takibi ile veri tabanına kaydını sağlayabilmek için ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği

www.foursgold.com  web sitesinin güvenliğinin temini, ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi açısından kimler tarafından ziyaret edildiğinin tespit edilebilmesi , istatistiksel değerlendirmelerin yapılabilmesi kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Yukarıda kategorik şekilde yazılı olan kişisel verileriniz aydınlatma yükümlülüğü kapsamında FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından kanunlarda ve diğer yasal mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak alınmakta, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kaydedilmektedir.

B.5.)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLEME AMACI VE GEREKLİLİKLERİ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nun 4. ve devamı maddelerinde gösterilen usul ve esaslara uygun olarak kişisel verileriniz, herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan toplanmakta gerek fiziki olarak gerekse elektronik ortam üzerinden ilgili birimlerce işlenmektedir. Verilerin işleme amacı detayları tarafınıza sunulmuştur.

 • Kimlik Bilgileriniz Yabancı Personel yurtiçi çalışma izni (yurtiçi başvuru) işlemleri, Oturma İznine dair bilgilerin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, şirketin meşru menfaatlerine, iş sözleşmesinin kurulmasına veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına bağlı olarak veri sorumlusu şirket tarafından işlenmektedir. Şirketin kurulu ticari ilişkilerine bağlı olarak müşteri/iş ortağından almış olduğu kimlik verileri de bu kapsamda değerlendirilip yine kurulu bir iş ilişkisine dayanmaktadır.

 • İletişim Bilgileriniz veri sorumlusu şirket tarafından, personelle olan genel iletişimin sağlanması, Yabancı Personel yurtiçi çalışma izni (yurtiçi başvuru) işlemleri, Oturma İznine dair bilgilerin Temini Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, müşteri/iş ortağı ile olan ilişkinin devam ettirilmesi, ticari sürecin işletilmesi ve hizmet politikasının belirlenmesi gibi amaçlarla kayıt altın alınmaktadır.

 • Görsel Kayıt Bilgileriniz ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi gerekçeleriyle veri sorumlusu şirket tarafından işlenmektedir. Veriler yapılan işin niteliği ve şirketin fiziksel mekan  güvenliğinin sağlanabilmesi adına işlenmekte ve kanunda gösterilen usule uygun olarak korunmaktadır.

 • Özlük Bilgileriniz  kanunlarda öngörülmüş olması ve Yabancı Personel yurtiçi çalışma izni (yurtiçi başvuru) işlemleri, Oturma İznine dair bilgilerin Temini Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, yasal mevzuat gereği zorunluluğun bulunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçeleriyle, personel için akdi ve mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sözleşmesince veri sorumlusunun haklı menfaati ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

 • Müşteri İşlem Bilgileriniz Ticari anlaşmalar ve yasal yükümlülükler gereği finans  işlerinin yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  mal-hizmet satış sürecinin yönetilmesi saklama  ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Finans Bilgileri IBAN bilgisi ve banka hesap numarasına ilişkin bilgileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel maaşlarının ödenmesi, kurulu/kurulacak ticari ilişkiler kapsamında ürün ve hizmet karşılığı ödemelerin alınabilmesi/yapılabilmesi amaçlarıyla veri sorumlusu tarafından işlenmektedir.

MADDE 6-

 1. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
 2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
 3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Şeklindedir.

Mevzuat ve kanun hükümlerinden ulaşacağımız sonuca biyometrik verinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 6 ‘ya uygun olarak paylaşılmasına ve işlenmesine ayrıca özen gösterilmesi gerekmektedir.Şirketimiz adına tarafınızdan alınacak özel nitelikteki kişisel verileri kapsamındaki biyometrik  verileriniz (yabancı çalışandan alınan biyometrik fotoğraf), 6698 sayılı Knaunun 4. Maddesinde tanımlu meşru menfat ve yasal yükümlülüklerin yerie getirlmesidahilinde işlenecektir.

 • Mesleki Deneyim Bilgileri  kapsamında mevcut kişisel verileriniz, taraflar arasında iş sözleşmesinin kurulmuş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçeleriyle,  personel çalışma alan ve sorumluluğunun tespiti, akdi ve mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenmekte, kayıt altında tutulmaktadır.

FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait www.foursgold.com  web sitesinden kişisel veriler çerezler vasıtası ile otomatik yollarla işlenmekle  birlikte, web sitesine üye olunması, gerek üye olarak gerek üye olmaksızın alışveriş yapılması, web sitesinin ziyaret edilmesi  hallerinde de otomatik yollarla işlenmektedir. Bu kapsamdaki verilerin işleme amacı detayları tarafınıza sunulmuştur.

 • Kimlik Bilgileriniz Web sitesini kullanan üyelerin ve üye olmaksızın alışveriş yapan kullanıcıların, kullandığı tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, üyelerin sonraki kullanımlarında  çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulmasını sağlayabilmek , şirketin ticari iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmek ile  faaliyet süreçlerinin takibi ile veri tabanına kaydını sağlayabilmek, Kanun'a dayalı yükümlülüklerin, vergi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile 5000 TL'nün üzerinde düzenlenecek faturalarda bu verinin bulunmasının zorunlu olması,

 • İletişim Bilgileriniz Web sitesini kullanan üyelerin, web sitesinden üye olmaksızın alışveriş yapan kullanıcıların,  kullandığı tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, üyelerin sonraki kullanımlarında  çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulmasını sağlayabilmek , reklam ve kampanyalarda haberdar edebilmek , şirketin ticari iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmek ile  faaliyet süreçlerinin takibi ile veri tabanına kaydını sağlayabilmek amaçlarıyla veri sorumlusu tarafından işlenmektedir.

 • Finans Bilgileri IBAN bilgisi ve banka hesap numarasına ilişkin bilgileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gerek alışveriş yapan üyenin, gerekse üye olmaksızn alışveriş yapan kullanıcının, sözleşme dışı 3.kişinin ticari faaliyet  kapsamında havale ve EFT yolu ile yapılan ödemelerinin alınabilmesi/yapılabilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla veri sorumlusu tarafından işlenmektedir.

 • İşlem Güvenliği Bilgileri Web sitesini kullanan üyelerin, üye olmaksızın alışveriş yapan kullanıcıların ve ziyaretçilerin  kullandığı tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, üyelerin sonraki kullanımlarında  çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulmasını sağlayabilmek , şirketin ticari iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmek ile  faaliyet süreçlerinin takibi ile veri tabanına kaydını sağlayabilmek amaçlarıyla veri sorumlusu tarafından işlenmektedir.

 • Lokasyon Bilgileriniz Ticari ilişki kapsamında alışveriş yapılan  bölgeler ile sitenin ziyaret edildiği bölgelerin belirlenebilmesi, müşteri İlişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, istatiksel çalışmaların yapılabilmesi amaçlarıyla veri sorumlusu tarafından işlenmektedir.

 • Müşteri İşlem Bilgileriniz Web sitesini kullanan alışveriş yapan  üyelerin ve üye olamkasızın web sitesinden alışveriş yapan kullanıcıların kullandığı tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, üyelerin sonraki kullanımlarında  çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulmasını sağlayabilmek , şirketin ticari iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmek, faaliyet süreçlerinin takibi ile veri tabanına kaydını sağlayabilmek amaçlarıyla veri sorumlusu tarafından işlenmektedir.

B.6.)KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Veri sorumlusu tarafından kayıt altına alınan kişisel verilerin, veri sahibinin açık rızası alınmadan üçüncü (3) kişilere aktarımının yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumun istisnası ise sorumlunun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddesine uygun olarak verileri aktarabilmesidir. İlgili kanun maddesi;

Kişisel verilerin aktarılması

MADDE 8-

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler;

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,

b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Şeklindedir.                                                                                                                

Aktarımı yapılacak olan veriler veri sahibinin ve şirketin meşru menfaatlerinin sağlanmasına ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesine yönelik olup, verilerin amaç dışı aktarımı veri sorumlusu tarafından bu kapsamda engellenmektedir.

Veriler insan kaynakları personel alım ve çalışma faaliyetine bağlı süreçlerin yürütülebilmesi, ticari sözleşmeler kapsamında şirketin hukuka uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, sözleşme taraflarına ürün ve hizmet sağlanmasına ilişkin iş süreçlerinin yürütülebilmesi bakımından tarafımızca işlenmekte, verinin işlem güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerle üçüncü diğer kişilerle paylaşılmaktadır.

Kanunda belirtildiği üzere kişisel veri aktarımı, yurtiçi kurumlara olabileceği gibi yabancı ülke/ yabancı ülkede mevcut kurum ve kuruluşlara da yapılabilmektedir.

Veri aktarımının yapılacağı ülke 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından güvenli ülke olarak ilan edilmiş ise hukuki gerekçelere uygun olarak açık rıza aranmaksızın veri aktarımı gerçekleştirilebilmektedir. Aktarım yapılacak ülkenin güvenli ülkelerden olmaması halinde ise şirketin ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi gerekmektedir. Bu durumda hukuki gerekçeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun izni ile açık rıza aranmaksızın veri aktarımı yapılabilmektedir. İlgili madde;

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

MADDE 9-

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

a) Yeterli korumanın bulunması,

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

(4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;

a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,

b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,

c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,

ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,

d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.

(5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

(6)Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler

Saklıdır.

FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından kanunlarda ve diğer yasal mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak alınmakta olan kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı yapılmamakla birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde yurt içinde kişisel verilerini envantere bağlı olarak  SGK ile Diğer Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar ile özel tüzel kişiler ile   aktarımı gerçekleştirilmektedir.

B.7.)KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA VE İMHA SÜRESİ

Kişisel verilerin saklanma ve imha süreçleri şirketin yetkili  birimleri tarafından yönetilmekte, kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta zorunlu olarak öngörülen sürelere uyumlu olacak şekilde tarafımızca saklanmakta yine hukuki amaç kısmında bahsedilen yasal ve meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe de FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına ilgili şirket birimlerince kayıt altında tutulmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki kişisel verilerinizin güvenliği için veri sorumlusu adına şirket birimlerince gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu idari ve teknik tedbirlere ilişkin şirketin ayrıca verilerin kaydedildiği ortamlara ilişkin kontroller gerçekleşmekte, bu kontrol planlamaları güncel halde tutulmaktadır. Verilerin imha süreçleri de kanuni sürelere uygun olarak belirlenmekte ve şirket saklama ve imha politikasına yönelik planlamalar yapmaktadır.

Kişisel verilerin kullanım amacının ortadan kalkmasına ilişkin olarak işlemler resen gerçekleşeceği gibi ilgili kişinin talep etmesi halinde de yok etme, silme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. İlgili kanun maddesi;

MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış silinmesi/yok edilmesi gerekmiş ve talebe konu olan kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmışsa tarafımızca bu durum üçüncü kişiye de ayrıca bildirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler ise tarafımızca kayıt altına alınır ve bu kapsamdaki kayıtlar, saklamaya ilişkin diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle tarafımızca saklanır.

Kişisel Verilerin İmha Süreleri

Kişisel verileriniz tarafımızca tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla tarafımızca işlenmektedir.

İşleme amacının ortadan kalkması durumunda verileriniz sistemden kaydı geri dönüşümsüz şekilde silinmektedir. Fiziki olarak elde edilen kişisel verileriniz ise imha politikasına uygun olarak yok edilmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz

Personellerin(çalışan) kimlik verileri iş ilişkisinin  sona ermesinden itibaren, Ürün ve Hizmet alıcısı/Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısının, Hizmet ve Mal tedarikçisinin, destek hizmet alınanın  kimlik verileri  ticari faaliyetin fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

 • İletişim Bilgileriniz

Personellerin(çalışan) iletişim verileri iş ilişkisinin  sona ermesinden itibaren, Ürün ve Hizmet alıcısı/Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısının, Hizmet ve Mal tedarikçisinin, destek hizmet alınanın iletişim   verileri  ticari faaliyetin fiilen sona ermesinden itibaren, Lojistik Hizmet sağlayıcısının iletişim verileri taraflar arasındaki iş anlaşmasının fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

 • Görsel Kayıt Bilgileriniz

Kamera kaydına ilişkin veriler kaydın işlenmesinden itibaren 30 gün  boyunca saklanmaktadır.  

 • Özlük Bilgileriniz 

Personellerin(çalışan) kimlik verileri iş ilişkisinin  sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

 • Müşteri İşlem Bilgileriniz

Lojistik Hizmet sağlayıcısının müşteri işlem verileri,  ürün hizmet alıcısının müşteri işlem verileri taraflar arasındaki iş anlaşmasının fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

 • Finans Bilgileri

Personellerin(çalışan) finans  verileri iş akdinin sona ermesinden itibaren  ürün hizmet alıcısının finans verileri, Hizmet Ve Mal Tedarikçisi (yetkili veya çalışan) finans verileri ticari faaliyetin fiilen sona ermesinden itibaren Lojistik Hizmet sağlayıcısının finans bilgileri, Destek Hizmet Alınanın finans bilgileri iş anlaşmasının fiilen sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır.

 • Mesleki Deneyim Bilgileri

 Personellerin(çalışan) mesleki deneyim verileri iş akdinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır.

Bu veriler FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİnin iş hukuku kapsamında işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sözleşme kapsamında ifa sorumluluğunun sağlanabilmesi adına işlenmekte ve paylaşılmaktadır. Söz konusu veriler işleme amaçları dışında kullanılmamakta ve sözleşmenin ilgisi dışında üçüncü diğer kişilerle paylaşılmamaktadır.

FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait www.foursgold.com  adlı internet sitesinden kişisel veriler çerezler vasıtası ile tamamen otomatik veya kısmen otomatik olan  yollarla işlenmekle  birlikte, web sitesine üye olunması, gerek üye olarak gerek üye olmaksızın alışveriş yapılması, web sitesinin ziyaret edilmesi  hallerinde de otomatik yollarla işlenmektdir. Bu verilerin de işleme amacının ortadan kalkması durumunda verileriniz sistemden kaydı geri dönüşümsüz şekilde silinmektedir.

 • Kimlik Bilgileriniz

Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl.

 • İletişim Bilgileriniz.

Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

 • Finans Bilgileriniz

Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz
 • Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl ve web sitesine giriş çıkış bilgileri bakımından  giriş anından çıkış anına kadar geçen süre ile sınırlı olan zaman dilimi süreleri(anlık) 
 • Lokasyon Bilgileriniz

Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

 • Müşteri İşlem Bilgileriniz

Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

C.) VERİ SAHİPLERİNİ AYDINATMA USULÜ VE VERİ SAHİPLERİNİN BAŞVURU VE DİĞER KİŞİSEL HAKLARI

 1. Aydınlatma

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. maddesi ve devamında veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik aydınlatılma ve bilgi edinme haklarından bahsedilmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, kanunun ön gördüğü ölçüde yukarıda da detaylı olarak anlatıldığı şekilde tarafımızca ilgili politikalar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu;

MADDE 10- (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve diğer usuller hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

Kişisel verilerinizi işleyen veri sorumlusu FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olup, onun adına ilgili şirket departmanları tarafından bahis veriler kayıt altına alınmaktadır.

Söz konusu metnin B.5. bölümünde verilerin işlenme amaç ve yöntemlerinden bahsedilmiştir.

Ayrıca işlenen kişisel verilerin aktarımına ilişkin amaç ve bilgiler B.6. bölümünde mevcut olup kişisel verinin işlenmesindeki hukuki sebepler veri sorumlusunca kişisel veri kategorisine göre kayıt altına alınan, işlenen kişisel veriler başlıklı B. 4. bölümde tarafınıza bildirilmiştir.

 1.  Başvuru

Veri sahibinin kişisel verilerin işlenmesi kapsamında KVKK madde 11’ de mevcut başvuru haklarının bulunduğu belirtilmiştir. Bu haklar;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verinin öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin yanlış işlenmesi halinde düzeltme yapılıp yapılmadığını öğrenmek
 • Silinmesi, yok edilmesi istenen kişisel verilere ilişkin işlemlerin yapılıp yapılmadığını öğrenmek ve sorgulamak
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek şeklindedir.

Tarafınıza bildirilen haklarınız ve mevcut aydınlatma metni sonucunda, bilgi edinme, işlenen veriyi değiştirme ve silme konusunda başvuru hakkınız bulunmakta olup bu haklara yönelik tarafımıza yapacağınız başvurularınızı sitemizde yer alan başvuru formunu doldurmak sureti ile formda belirtilen adreslere yazılı olarak posta yoluyla ya da e-mail veya kep adresinden ilgili birimimize iletebilirsiniz.

Başvuru halinde FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ başvuruların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmek istemektedir. Bu sebeple tespitin yapılabilmesi için şirketçe tarafınızdan ek bilgi istenebilmektedir.Ayrıca talebinizin daha iyi neticelendirilmesi için açısından gerektiği durumlarda da detaylı ve ek bilgi istenebilmektedir.

Söz konusu talepleriniz gereken özenle incelenecek, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilecektir.İnceleme sonucu şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda başvurana bildirilmektedir.

Başvuru sonucunda veri sorumlusu talebinize göre olumlu cevap verebileceği gibi başvurunuzu ve talebinizi reddede de bilir.Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak başvuran veri sahibine detaylı olarak açıklanacaktır.

 1. Başvuru Sonucu

Başvuru sonucunda; başvurunuza FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.tarafından olumlu veya olumsuz bir cevap verilecektir. Her ne kadar şirket olarak başvuru sorunlarınızı özenle inceleyecek ve karara bağlayacak olsak dahi başvurunuza yönelik cevap alamamanız dahilinde hukuki haklarınızı bilmenizde fayda görmekteyiz. Bu sebepten başvurunuz sonucu;

 • Başvurunuzun reddedilmesi
 • Verilen cevabı yetersiz bulmanız
 •  Tarafınıza süresinde başvuruya cevap verilmemesi

hallerinde;

Başvuran veri sahibi olarak veri sorumlusunun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz.

Usuli zorunluluk anlamında 13. madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı ise saklıdır.

Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde, yasal çerçeveye uygun olarak kaydedildiği, işlendiği, aktarıldığı, kullanıldığı ve paylaşıldığı hakkında bilgi edindiğimi kabul eder, kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nden bilgi alabileceğim, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenebileceğim, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme hakkımın olduğu hususunda aydınlatıldığımı beyan ederim.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.