MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme, ALICI (Tüketici)'nın, SATICI'ya ait www.foursgold.com elektronik ticaret internet sitesinde ("İNTERNET SİTESİ") sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") ALICI'ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 1. TARAFLAR

SATICI:

UNVANI        : FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS NO   : 0334 0554 5230 0027

Adres              : BEYAZIT MAH. MUHAFAZACILAR SK. NO: 26 İÇ KAPI NO: 1 FATİH/        İSTANBUL

Telefon           : 0539 927 00 69

E-posta           : [email protected]

Banka Bilgisi: Fours Kuyumculuk Ticaret Anonim Şirketi

                        IBAN: TR24 0006 2000 3680 0006 2974 35

(Bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır.)

ALICI            :

Ad- Soyad       :

Adres              :          

Telefon           :

E-Posta adresi:

(Bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır.)

(“SATICI” ve “ALICI” birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.)

 1. KONU

İş bu sözleşmenin konusu, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında SATICI'YA ait www.foursgold.com adlı internet sitesinden ALICI'NIN elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede yer alan niteliklerde ve yine sözleşmede yer alan satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TANIMI VE TÜRÜ

İş bu sözleşme konusu ürün/ürünler SATICI'NIN www.foursgold.com adlı internet sitesi aracılığıyla satış ve teslimini yaptığı her türlü üründür. Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.foursgold.com adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

ALICI, satışa konu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünlerle ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgileri, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün siparişini verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince beyan ve kabul eder. "Fours Gold Sipariş Ön Bilgiler ve Ön bilgilendirme formu" ve "Fatura" iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE TESLİM BİLGİLERİ

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli ve ALICI'nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri aşağıda yer aldığı şekildedir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI'nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin aşağıdaki 8. maddesinde belirtilmiştir.

Ürünün adı:

Ürünün adeti:

Ürünün  vergiler dahil peşin fiyatı:

Gönderim Ücreti:

Teslimat ulaşım fiyatı:

Ödeme şekli:

Fatura Adresi:

Faturadaki Unvan:

Vergi Dairesi:

Vergi Kimlik No:

Teslimat adresi:

Teslim edilecek kişi:

Telefon:

E-posta:

 1. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde kabulü ile kurulmasından ve hem siparişi hakkında hem de ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ'nde yer alan tüm açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini ve ayrıca aşağıdaki hususlar konusunda SATICI’nın kendisini önceden bilgilendirdiğini teyiden kabul eder.

- SATICI'nın unvanı, MERSIS NO ve iletişim bilgileri,

- Ürün(ler)'in İNTERNET SİTESİ'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

-  SATICI tarafından ürünler için öngörülen gönderim kısıtlamaları,

- Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

- Ürüler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

- Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

- ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

- ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,

- Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,

- Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, kampanyalı satışlarda bedelsiz ürünler, sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu/indirimli imkanlar, hediye çeki vb.leri  için ALICI'ya geri ödemeden yapılabilecek indirim ve mahsuplar ile yetmediği hallerde duruma göre ALICI'dan ek tahsilatlar dahil),

- ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı,

- Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da 10(on) yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

​- Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik iletişimler hakkında işlem-uygulamalar,

- SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

- Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

 1. CAYMA HAKKI

 1. ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezaî şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI'YA yukarıda bildirilen iletişim adreslerine, mektup, elektronik posta, faks yoluyla bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirimin süresi içerisinde yöneltilmiş olması yeterlidir. 

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 1. Ürün/ürünlerin; ürün/ürünlerin kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürün/ürünlere ait etiket ve üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması, SATICI tarafından tekrar kullanıma arz edilebilir nitelikte olması gerekmektedir.

 1. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

 1. Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple Ürün'e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapmak hakkımız vardır.

 1. Cayma halinde ilgili Ürün'ün, cayma hakkını kullandığına dair bildiri yönelttiği tarihten itibaren azami on (10) gün içerisinde SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine geri gönderilmesi zorunludur. Anlaşmalı kargo firmalarımız yurt içi satışlar için Yurtiçi Kargo, yurt dışı satışlar için DHL Express (Tüketici'ye Ürün teslimatını yapmış veya bir başka yakın) şubesinden tarafımıza ücretsiz gönderilmesi mümkündür. ALICI'NIN ürün/ürünleri başka bir kargo firması aracılığıyla göndermesi halinde teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanacak olup, ALICI tarafından bu şeklide karşı ödemeli olarak gönderilen ürün/ürünleri SATICI'NIN teslim alma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 1. Cayma hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra Ürün'ün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği, iade formu ve (vergi mevzuatı uyarınca) irsaliye/fatura iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürün'lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan SATICI sorumlu tutulamaz.

 1.  Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder. 

 1.  Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin Tüketici tarafından süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün teslim masrafları, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI'ya iade edilir.

Ürün/ürünlerin açıklandığı şekli ile ve belgeler ile iade edilmemesi halinde iade işlemi gerçekleştirilemeyecek olup ürün/ürünler SATICI'YA gönderildiği hali ile ve karşı ödemeli olarak ALICI'YA geri gönderilecektir. SATICI'NIN bu halde herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Şu kadar ki, cayma hakkının kullanıldığı durumda, teslim masraflarının iadesi, tek ürünlü bir siparişte bu ürün için cayma hakkının kullanması üzerine, birden fazla ürün içeren bir siparişte tüm ürünler için cayma hakkının kullanılması üzerine gerçekleştirilir.

Teslimat ücretinin alınmadığı herhangi bir kampanya/promosyon/avantaj ile birden fazla ürün içeren bir alışveriş yapıldığında, bu ürünlerden bir kısmı için cayma hakkının kullanılması yapılmış olan alışverişi faydalanılan kampanya/promosyon/avantajın kapsamından çıkarmakta ise (örneğin ürün ya da ücret olarak belli bir hacimdeki alışverişlerde teslimat ücreti alınmayacağına dair bir kampanyadan faydalanılarak yapılan alışverişteki bir kısım ürünün cayma hakkı kullanılarak iade edilmesi halinde alışveriş hacmi belirtilen kampanyanın kapsamının dışında kalmakta ise) Tüketici’ye yapılacak iadeden teslimat ücreti mahsup edilir. Aynı şekilde ürün ya da ücret olarak bir indirim/kampanyadan yararlanmak suretiyle birden çok ürün içeren siparişlerin bir kısmı için cayma hakkı kullanıldığında eğer alışveriş hacmi indirimden faydalanmak için gereken kapsamdan çıkmakta ise Tüketici’ye yapılacak iadeden bu indirim mahsup edilir. Tüketici cayma hakkını kullandığı alışverişte hediye çeki veya indirim kodu/kuponu gibi bir faydadan yararlanmış ise bu tutar da iade edilecek miktardan mahsup edilir. Siparişin tümü ya da bir kısmı için cayma hakkı kullanılmış bir sipariş sonucunda, promosyon, hediye çeki, indirim kodu veya kuponu ve benzeri bir hak kazanılmış olan alışverişin, promosyon, hediye çeki, indirim kodu veya kuponu ve benzeri haklar kazanmak için belirtilen kapsamdan çıkmış olması halinde Tüketici’nin kazandığı promosyon, hediye çeki, indirim kodu veya kuponu ve benzeri haklar iptal edilir. Cayma hakkının kullanıldığı hallerde Tüketici’ye iade edilecek miktardan yapılacak mahsubun iade miktarını geçmesi halinde bakiye tutar Tüketici’nin alışverişinde kullandığı ödeme aracından tahsil edilir. 

 1.  İşbu sözleşmede yer alan cayma hakkına ilişkin hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanısıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir. Şirketimizin, yine kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Tüketici'den, tarafınca İNTERNET SİTESİ'nde kazanılmış ve/veya Ürün bedeli ödemesinde indirim vb. amaçla kullanılmış her türlü ödül puanı vb.nin parasal değerleri için (de) geçerli tahsil-mahsup hakları dahil akdi ve kanuni hak-yükümlülükleri ayrıca mevcut ve saklıdır.

 1. ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacaktır.

 1.  KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI tarafından sipariş kapsamında yapılan ödemelerde KDV ödenmesi yapılmamakta olduğundan, ürün/ürünlerin gümrükten teslim alınması sırasında satın alınan ürün/ürünlerin tüm vergilerini ALICI ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürün/ürünler için ALICININ cayma hakkı bulunmamaktadır. 

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

 
Kanunen cayma hakkı kullanılamayan mal ve hizmetler aşağıdaki gibidir:  a) Tüketici'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil) b) kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar c) yine kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar e) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti i) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve j) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller ile İnternet sitemizden, küpe satın alınması halinde küpelerde,
kopmuş ve/Veya bozulmuş ve ambalajı açılmış ve koruma bantı zarar görmüş zincir ve zincirli ürünlerde  ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

 1.   GENEL HÜKÜMLER
 1. SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından sipariş onay tarihinde onaylanarak ve elektronik ortamda yapılan satışlarda yine elektronik ortamda imzalanarak kabul edilmiştir.
 2. 18 yaşından küçük kişiler www.foursgold.com  aracılığıyla alışveriş yapamazlar. ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur.
 3. ALICI, www.foursgold.com  adlı internet sitesinde ve iş bu sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve teslimat masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye, SATICI'NIN tam ticaret unvanı, MERSİS numarası, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgilere elektronik ortamda yapılan satışlarda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder. ALICI madde 4'te belirtilen tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, madde 4’deki bilgilerin sipariş vermek istediği ürün/ürünlerin olduğunu, bu ürün/ürünlerin satın alınması için gerekli onayı verdiğini beyan ve kabul eder.
 4. ALICI bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden evvel, SATICI tarafından kendisine verilmesi gerekli siparişi verilen ürün/ürünlere ilişkin özellikler, ürünlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı, SATICI'NIN açık adresi, ticaret unvanı, MERSİS numarası ve iletişim bilgileri, ödeme şekli ve teslimat ve teslimat masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını ve miktarına ilişkin bilgilerini de eksiksiz ve doğru olarak edindiğini teyit etmiş olacaktır.
 5. ALICI tarafından havale/EFT ile ödenecek olan siparişin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ALICI tarafından yapılan ödemenin SATICI'NIN hesaplarına geçtiğinin görüldüğü tarihtir. ALICI'NIN Havale/EFT yolu ile ödeme yapmak istemesi halinde siparişten itibaren 5 iş günü içinde satın alınmak istenen ürün/ürünlere ilişkin bedeli SATICI'NIN hesabına geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ALICI'NIN siparişi iptal edilecektir. Ürünün tesliminden sonra ALICI'YA ait kredi kartının ALICI'NIN kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'YA ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'YA iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye/kargo giderleri ALICI'YA aittir. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir. Kampanyaların şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir. 
 6. SATICI, sözleşmeye konu ürün/ürünlerin siparişte belirtilen niteliklere uygun, sağlam ve eksiksiz olarak ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim etmekle yükümlüdür. Ürünlerin garanti süresi 2 yıldır.  İnceleme işlemleri SATICI tarafından iş bu süreler içinde yapılmaktadır. Garanti süresi dolmuş ürün/ürünlere ilişkin inceleme işlemleri SATICI tarafından reddedilmektedir.
 7. ALICI'NIN Havale/EFT yolu ile ödeme yapmak istemesi halinde siparişten itibaren 5 iş günü  içinde satın alınmak istenen ürün/ürünlere ilişkin bedeli SATICI'NIN hesabına geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ALICI'NIN siparişi iptal edilecektir.
 8.  ALICI'NIN kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda internet sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
 9.  SATICI, Ürün/Ürünleri, stok durumunun müsait olması ve mal bedelinin SATICI'NIN hesabına geçmesinden sonra yasal olarak belirlenen azami 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile gönderileri için anlaşmalı olduğumuz kargo firması aracılığı ile (yurtdışı DHL Express ve yurt içi satışlarda Yurtiçi Kargo) ile yukarıda belirtilen adrese göndermekte ve teslim ettirmektedir. Yurtiçi kargo teslimatlarımız siparişi verdiğiniz tarihten itibaren minimum 1, maksimum 10 iş günü içerisinde anlaşmalı olduğumuz kargo firmasına teslim edilir, Bu tarihten itibaren teslim süresi kargo şirketinin yoğunluğuna bağlı olarak genellikle yurtiçi gönderiler için 10 iş günü içinde teslim edilmektedir. Yurtdışı kargo teslimatlarımız ise siparişi verdiğiniz tarihten itibaren minimum 1, maksimum 10 iş günü içerisinde anlaşmalı olduğumuz DHL express üzerinden kargo gönderilerimizi sağlamaktayız, özel kurye kargo gönderilerini ortalama 7 iş günü içinde teslim edilmektedir. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimat masrafları ALICI tarafından ödenecek ve ALICI'NIN siparişine ilişkin faturaya "Gönderim Ücreti" şeklinde yansıtılacaktır. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde belirlenen ürün/ürünlere ilişkin belirlenen tarih diliminde ve/veya belirlenen toplam alışveriş tutarının üzerinde alışveriş yapılması halinde ve/veya başkaca şartlarını internet sitesinde ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, belirlenen koşullar dahilinde teslimat masrafı SATICI'YA aittir.
 10. SATICI’nın anlaşmalı olduğu  kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Tüketici'nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilecek yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. Teslim anında ALICI'NIN adresinde bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, Tüketici'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde, Tüketici'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Tüketici'ye aittir. Sözleşme konusu ürün/ürünleri ALICI'YA teslim edecek Kargo şirketinin ürün/ürünlerin teslimi ile ilgili yaşadığı her türlü sorun nedeniyle ürün/ürünleri zamanında teslim edememesi ve/veya hiç teslim edememesinden SATICI sorumlu tutulamayacaktır.
 11. Ürün'ü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle yükümlüdür. ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtık vs. hasarlı ve ayıplı ürün/ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI tarafından Kargo şirketinden tutanak tutturulmaksızın teslim alınan ürün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/ürünlerin özenle korunması borcu, ALICI'NIN yükümlülüğündedir.
 12. Ürün/ürünlerin teslim edilebilmesi için Sipariş Ön Bilgiler ve Ön Bilgilendirme Formunun elektronik teyit edilmesi, iş bu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI'YA ulaştırılmış olması ve ürün/ürünler bedelinin ödenmiş olması gerekmektedir. ALICI'nın Ürün'ü teslim almadan önce masraflar dahil satış bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.
 13. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Tüketici tarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Tüketici’nin Banka'ya haksız bir talimatından veya itirazından yahut bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Tüketici tarafından karşılanacaktır.  SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
  Tereddüte mahal vermemek bakımından; Tüketici'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların tanıdığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Tüketici'nin temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
 14. İlgili kanun ve mevzuat gereğince, Ürün'ün azami süre olan 30 gün içinde Tüketici'ye teslimi zamanında teslimdir.  Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, salgın hastalık, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak Tüketici'yi mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda Tüketici siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir. SATICI Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, SATICI, sözleşmedeki ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde Tüketici'yi açık biçimde ve e-posta veya telefon aracılığıyla bildirilecektir. SATICI, ALICI’nın sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Tüketici söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir. Tüketici’nin onay vermemesi halinde  sipariş iptal edilir ve sözleşmenin feshine ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.
 15. Sipariş konusu ürün/ürünlerin tesliminin imkânsızlaşması halinde, SATICI,  bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde ALICI’yı  haberdar edecek olup, her türlü belgeler ile ödediği bedel bildirim tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde iade edilecektir. Bu durumda, ürün/ürünler için ALICI tarafından ödenmiş bulunan tüm bedel, siparişe ilişkin ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması halinde kredi kartına, havale/EFT yolu ile yapılmış olması halinde ilgili banka hesabına yapılacaktır. ALICI bu tutarın ALICI'NIN hesabına yansıtılmasının Banka işlemi olduğunu SATICI tarafından kredi kartına/hesabına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının Banka tarafından belirlenen sürede bulabileceğini, bu hususta SATICI'NIN sorumluluğu bulunamayacağını kabul etmektedir.  
 16. İlgili kanun ve mevzuat gereğince, Ürün'ün azami süre olan 30 gün içinde ALICI’nın  teslimi zamanında teslimdir.  Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir. SATICI’nın Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, SATICI, sözleşmedeki ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde ALICI'yı açık biçimde ve e-posta veya telefon aracılığıyla bildirilecektir. SATICI, ALICI’nın  sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir. ALICI’nın onay vermemesi halinde  sipariş iptal edilir ve sözleşmenin feshine ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.
 17. ALICI'NIN siparişin iptalini talep etmesi halinde SATICI'YA ödediği bedel 7(yedi) iş günü içinde aynen iade edilecektir. ALICI'NIN kredi kartı ile ödeme yapmış olması halinde de ürün tutarı aynı süre içinde bankaya iade edilecektir. ALICI bu tutarın ALICI'NIN hesabına yansıtılmasının Banka işlemi olduğunu SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının Banka tarafından belirlenen sürede olacağını,  bu hususta SATICI'NIN sorumluluğu bulunamayacağını kabul etmektedir. Kredi kartı ile alınmış ürün/ürünlerin iadesi durumunda SATICI Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI'YA nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICI'NIN Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince iade yapılacaktır. ALICI'NIN Havale/EFT ile ödeme yapmış olması halinde iade ALICI'NIN banka hesap belirttiği hesaba (hesabın faresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale/EFT şeklinde yapılacaktır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
 18. İş bu sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve olması öngörülemeyen, her iki tarafın da kusuru olmaksızın meydana gelen ve tarafların iş bu sözleşme kapsamında kendilerine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmelerini veya zamanında yerine getirmelerini engelleyen durumlar, örneğin savaş hali, doğal afetler, salgın, grev, lokavt, mevzuat değişikliği kapsamında ürün/ürünlerin ithalatına getirilen engelleme halleri, grev, lokavt vs.. haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf derhal karşı tarafı yazılı olarak bilgilendirecek ve mücbir sebep devam ettiği müddetçe iş bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep hali 30 günden fazla devam ederse, taraflardan her birinin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunacaktır.
 19. İnternet sitesi aracılığıyla ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin garanti süresi içinde bozulma veya arıza halinde, kargo ücreti ALICI tarafından karşılanmak suretiyle ürün/ürünlerin faturası ile birlikte gönderilmesi ile gerekli incelemeler yapılacaktır. İnceleme işlemleri en az 21 iş günü sürmektedir inceleme akabinde ALICI ile irtibata geçilecek ve ürün/ürünlerin değişim veya iade olarak kabul edilmesi durumunda ALICI tarafından seçim yapılarak iade ürün ile aynı ürün veya başka bir ürün temin edilecektir. ALICI tarafından seçilen ürün ile arızalı ürün arasında fiyat farklılığı bulunması halinde SATICI tarafından bedeli düşük olan ürünlerde fark iadesi yapılmayacak ve fakat daha pahalı ürün seçilmesi halinde ALICI'DAN fiyat farkı talep edilecektir. ALICI tarafından faturasız olarak gönderilen ürün/ürünlerde arıza inceleme işlemleri yapılmamaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Hijyenik Ürün Yönetmeliği gereğince, İnternet sitemizden, küpe satın alınması halinde, ALICI’nın iade ve değişim hakkı bulunmamaktadır. Bu ürünler için yalnızca SATICI tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde bakım hizmeti verilmektedir. Küpelerin ayıplı olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

İnternet sitemizden satın alınan zincirler ve zincirli ürünler,  garanti kapsamında değildir. Bu ürünler için yalnızca, satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde bakım hizmeti verilmektedir. Gümüş dışında, ürünlerde kullanılan materyallerde arıza veya bozulma olması halinde, bu ürünlerin  Garanti kapsamında olup olmadığı, SATICI tarafından yapılacak inceleme neticesinde karar verilecektir.

 1. SATICI, ALICI’nın Genel Şart ve Koşullara aykırı eylemlerde bulunduğuna, dolandırıcılık faaliyetlerinde ya da ceza hukukuna göre önem arz eden diğer faaliyetlerde bulunduğuna inanmamızı haklı kılacak bir neden olması ya da başka bir maddi nedenin bulunması halinde söz konusu müşterinin siparişini reddetme hakkını saklı tutar.
 2. Taraflar, ALICI'NIN beyanını içeren SATICI kayıtlarının, taraflar için bağlayıcı delil sayılacağı hususunda mutabıktırlar.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'DAN talep edebilir ve her koşulda ALICI'NIN borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'NIN oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 1. ALICI'NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI  VE YETKİLİ MAHKEME

ALICI talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine iletebilir.  ALICI şikayet ve itirazlarını T.C. Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ürün/ürünleri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerine yapabilir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 1. FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

İnternet sitesinde  yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar, bilgi ve yöntem de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu internet sitesinin  ziyaret edilmesi veya bu internet sitesindeki  hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

ALICI,  internet sitesindeki ait tüm unsurların SATICI’ya ait ve/veya SATICI  tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta SATICI’ya  ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini SATICI’nın yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz.

www.foursgold.com internet sitesi yazılım ve tasarımı SATICI’nın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan internet sitesinde yer alan Websitesi yazılım, donanım ve içeriği ALICI,ÜYE veya KULLANICILAR tarafından hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, değitirilemez  online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderilemez, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde de izinsiz olarak kullanılamaz. www.foursgold.com  sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

ALICI, ÜYE ve/veya KULLANICI,   SATICI’ya ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SATICI’nın karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

 1. GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER

SATICI, KULLANICI, ÜYE ve/veya  ALICILARA ilişkin bilgileri, işbu sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.

www.foursgold.com sitesi ziyaret edildiğinde, web sitesinden ürün alındığında veya web sitesine  alıcı olunduğunda  kullanıcı ve/veya alıcı tarafından paylaşılmak  suretiyle toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olan SATICI tarafından, Müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak,Müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet vermek, alınan  ürün ve hizmetlerin alıcıya ulaştırabilmek, sözleşmesel yükümlülüklerin ifa edebilmek,  bilgi güvenliğini sağlayabilmek,  ürün ve hizmetleri alıcılara tanıtabilmek,  ürün ve hizmetlerimizin alıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerebilmek, kampanyalardan haberdar edebilmek, alıcının ilgisini çekebileceği düşünülen konularda bilgilendirmesini sağlayabilmek,  Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmek, kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinin işletilebilmek, alıcılara  kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, Alıcı’ya  sunulan ürünü temin edilebilmek, geliştirebilmek ve Alıcı’nın bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeleri yapabilmek,  veri tabanı oluşturabilmek, veri analizleri, piyasa araştırması yapabilmek  veya sunulan ürünün Alıcı’nın beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek Alıcı’nın hizmetine sunabilmek,  Alıcı’ya önerilerde bulunabilmek,  Alıcı’nın şikayet ve dileklerine cevap verilebilmek, Ürün ve hizmetler hakkında memnuniyetleri ölçmek, Alıcıların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerini yapabilmek,alıcılara sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta  özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve satış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çalışmalarını yürütebilmek,Satış ve pazarlama faaliyetleri için analizler, profilleme çalışmaları yapabilmek, onay verilmesi  halinde alıcılara  ticari elektronik ileti gönderebilmek  ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapıyı oluşturabilmek, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması ile  değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işleri yürütebilmek, şirketin ticari ve iş stratejilerini belirleyerek  geliştirilmesi ve uygulanmasını temin edebilmek gibi  amaçlara bağlı olarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirketin meşru menfaatleri kapsamında ve bu sebeplere dayalı olarak kişisel veriler  işlenmektedir.

Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle www.foursgold.com’un Alıcılardan (kullanıcı ve/veya üyelerden ve/veya ziyaretçilerden)  elde ettiği kişisel bilgi ve veriler www.foursgold.com  tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Kayıt altına alınan kişisel verilerin, veri sahibinin açık rızası alınmadan üçüncü (3) kişilere aktarımının yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumun istisnası ise 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddesine uygun olarak verilerin aktarabilmesidir. Aktarımı yapılacak olan veriler veri sahibinin ve şirketin meşru menfaatlerinin sağlanmasına ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesine yönelik olup, verilerin amaç dışı aktarımı veri sorumlusu tarafından bu kapsamda engellenmektedir. SATICI tarafından kanunlarda ve diğer yasal mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak alınmakta olan kişisel verilerin Kanun’en yetkili kamu ve özel Kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel veriler; Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenmekle birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı durumlar için açık rızanın alınması gerekmekte olup, kişisel veriler, SATICI tarafından www.foursgold.com  sitesinden sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, SATICI tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, SATICI’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, SATICI’nın  ve SATICI ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile SATICI’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddesine uygun olarak verileri aktarabilmesidir. Veri aktarımının yapılacağı ülke 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından güvenli ülke olarak ilan edilmiş ise hukuki gerekçelere uygun olarak açık rıza aranmaksızın veri aktarımı gerçekleştirilebilmektedir. Aktarım yapılacak ülkenin güvenli ülkelerden olmaması halinde ise şirketin ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi gerekmektedir. Bu durumda hukuki gerekçeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun izni ile açık rıza aranmaksızın veri aktarımı yapılabilmektedir. Kişisel verileriniz;

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri,  ödeme hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla yurtiçi hizmet sağlayıcılarıyla (pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Site ve  Uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler ile)
 • İş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız, Alt yüklenicilerimiz, destek hizmeti aldığımız kişiler  ile sunduğumuz amaç doğrultusunda, düzenleyici denetleyici kurumlar,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız kimselerle ve ilgili işleme ilişkin ödeme ve/veya finansman kuruluşlarıyla, paylaşılmaktadır.

ALICI ad soyad, e-posta, telefon numarası, adres bilgisi, talep bilgisi,  sipariş bilgisi, ürün bilgisi, ürün adedi, ödeme şekli, teslim edilecek kişi bilgisi,  ıp adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgisi, bağlantı zamanı/süresi, alışveriş geçmişi gibi kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına özgür iradesiyle ve açık bir şekilde dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı turmak kaydıyla onay verdiğini kabul ve taahhüt eder.

 1.  TİCARİ  ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

ALICI’nın ilgisini çekebileceği düşünülen  fırsat ve kampanyalardan ALICI’nın  e-posta, sms ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmesini için SATICI tarafından iletişim izni istenilmekle birlikte  ALICI bu yöndeki bilgilendirmeyi okuduğunu, anladığını, ve geçmişte paylaşmış olduğu ve/veya gelecekte paylaşacağı iletişim bilgilerini içeren kişisel verilerinin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında SATICI (FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) tarafından websitesinde yer alan yer alan onay kutucuğunun işaretlenmesi ile birlikte reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda ALICI ile irtibata geçilmesine cep telefonuna sms ve/veya e-mail gönderilmesine açık rıza  verdiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. GÜVENLİK POLİTİKASI

İnternet sitesinde  bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.
Tüketici tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Tüketici cihazından girildiğinden Tüketici tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Tüketici'ye aittir.

Kişisel bilgilerin güvenliği:

kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yardımları kullanır.

Site-Banka haberleşme güvenliği:

Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka’nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Sözkonusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır.

Site içi Veri Güvenliği:

Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.

Site-Ziyaretci Haberleşme Güvenliği:

 

Sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme  SSL standardında gerçekleşmektedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sırada sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığı, ödeme sayfasına erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http:// biçiminde değil, " https:// " biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit ikonu da yer almaktadır.

 1. DİĞER HUSUSLAR

ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme'nin 5. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

SATICI           : FOURS KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALICI             :

TARİH            :

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.